คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาและผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559


     สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดโครงการค่ายพยาบาลอาสา ร่วมใจส่งเสริมสุขภาพชุมชน ครั้งที่ 2 ในวันที่ 22 – 24 กรกฎาคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านแมดคำลือชา(ประชาราษฎร์สามัคคี)


     กิจกรรม “พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา” ระหว่างวันที่ 9 - 10 กรกฎาคม 2559


     นางสาวพรพิมล สุพล นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีให้เข้าร่วการประชุม "The 15th APSSA international Conference 2016" วันที่ 27-29 มิถุนายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


     หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ได้มีการจัดกิจกรรม ศึกษาดูงานด้านบทบาทในการปฏิบัติงานของผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 1 จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 22 -25 มิถุนายน 2559


     ประเพณี บุญเดือนเจ็ด : บุญซำฮะ ปีที่ 4


     แสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สงวน ธานี รับตำแหน่ง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


     การศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้นวัตกรรมการพยาบาลผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุกศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ สถาบันกศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี


     คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์ นักศึกษาเข้าร่วมประชุม International Nursing Students Forum ณ Guangzhou University of Chinese Medicine สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2559


     เทิดไท้องค์ราชัน สานสัมพันธ์พ่อฮักแม่ฮัก วันที่ 29 เมษายน 2559 ปณิธานความดี ปีมหามงคล ครองราชย์ครบ 70 ปี  หน้าถัดไป >>

ภาพกิจกรรมก่อนหน้านี้(ระบบเดิม) >>