[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 


 
 


นักศึกษาพยาบาลศาสตร์เข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่องการขับเคลื่อนวิชาชีพในยุคเศรษฐกิจอาเซียนด้วยการจัดการผลลัพธ์ทางการพยาบาล ในระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2557


โครงการบุญซำฮะ ปีที่2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในระหว่าง วันที่ 21 - 22 กรกฎาคม 2557


กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2557 ในระหว่างระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน –12 กรกฎาคม 2557


นางสาวชุดาภา มากดี และนายไชยวุฒิ ไชยานุกูล นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 ได้ทุนในการศึกษาดูงานในโครงการ JENESYS 2.0 สาขาการป้องกันภัยพิบัติ (Disaster preventions) ในประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 18-26 มิถุนายน 2557

ภาพกิจกรรมทั้งหมด >>
 


 


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วีดีทัศน์ แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นศ.คณะพยาบาล รับรางวัลนศ.พยาบาลดีเด่น

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดงานประชุมวิชาการ ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 2-3 สิงหาคม 2556 โดยนางสาวนันทิกานต์ บุหงา นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับรางวัล นักศึกษาพยาบาลดีเด่นในครั้งนี้ด้วย โดยมี ดร.สุรีย์ ธรรมิกบวร คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ ตลอดจน คณาจารย์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมแสดงความยินดี

  
ค้นหาหัวข้อข่าวสารต่างๆ

         ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกและประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง รายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการรับสมัครผู้ประสงค์เข้ารับการคัดเรือกเบื้องต้น เพื่อพิจารณาประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณะพยาบาลศาสตร์ได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาลปีการศึกษา 2556
........................................................................

         ข่าวรับสมัครงาน

         ข่าวการศึกษา

         ข่าวแจ้งเวียนสำหรับบุคลากร

ค้นหาข่าวย้อนหลัง >>

 
ชื่อ-สกุล

 
 
ระบบสารสนเทศ คณะพยาบาลศาสตร์
ระบบงาน KM
ระบบงาน TQF
 
 
นโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
แนวปฏิบัติที่ดีในการประกันคุณภาพการศึกษา
จรรยาบรรณอาจารย์
จรรยาบรรณบุครากร
โครงการลูกฮักลูกแพง
 
 
เอกสารประกอบการเรียนการสอนคณะพยาบาลศาสตร์
สืบค้นหนังสือ
ฐานข้อมูลออนไลน์
 
 
Previous
 
Next
 

 

สภาการพยาบาล สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
กระทรวงสาธารณสุข
 

 
 
วันนี้
73 คน
เดือนนี้
329 คน
ปีนี้
27,636 คน
ทั้งหมด
135,836 คน
เริ่ม 29 กันยายน 2552
 
 
 
 
 
        พัฒนาโดย :: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
       For comments and suggestions, direct to webmaster
       Ubon Rajathanee University 85 Sathollmark Rd. Warinchamrap Ubonratchathani 34190 Tel. 045-353227
Home     About us     News     Calendar     Knowledge     Contact us     Admin