สาขาบริหารการพยาบาลและการพยาบาลพื้นฐาน

 
ผศ.สาวิตรี สิงหาด
อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์ภายใน

ผลงานทางวิชาการ
 
 
นางสุฬดี กิตติวรเวช
อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์ภายใน

ผลงานทางวิชาการ
 

ลิงค์เพิ่มเติม

Best Vieweb In:

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-353226-7
โทรสาร 045-353227