ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำหรับนักศึกษาโควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษและกลุ่มโควตาส่งเสริมผู้มีคุณธรรมจริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องการรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  สำหรับนักศึกษาโควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษและกลุ่มโควตาส่งเสริมผู้มีคุณธรรมจริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม  ประจำปีการศึกษา  2560ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ประกาศจัดสรรทุนการศึกษาให้กับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีระดับปริญญาตรี  สำหรับนักศึกษาโควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษและกลุ่มโควตาส่งเสริมผู้มีคุณธรรมจริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม  ประจำปีการศึกษา  2560  เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถและมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีได้รับทุนการศึกษ

แจ้งผลรับรองคุณวุฒิของสำนักงาน ก.ศ.ค.

ประกาศรายชื่อคุณวุฒิมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ก.ค.ศ. รับรองเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอันธยาศัย สถาบันการพลศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และสถาบันวิทยาลัยชุมชน ดังเอกสารแนบ

ขอเชิญชวนนักศึกษาที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เข้าร่วมส่งประกวดออกแบบบัตรประจำตัวนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประจำปีการศึกษา 2560-2564

สำนักทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอเชิญชวนนักศึกษาที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เข้าร่วมส่งประกวดออกแบบบัตรประจำตัวนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประจำปีการศึกษา 2560-2564 เพื่อชิงเงินรางวัลสูงสุด 5,000 บาท 

หน้า

ลิงค์เพิ่มเติม

Best Vieweb In:

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-353226-7
โทรสาร 045-353227

Copyright © 2016 by faculty of nursing, Ubon Ratchathani University