ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทสายวิชาการ เพื่อเปลี่ยนงบประมาณในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยจากงบประมาณเงินรายได้เป็นงบประมาณแผ่นดิน

คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทสายวิชาการ เพื่อเปลี่ยนงบประมาณในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยจากงบประมาณเงินรายได้เป็นงบประมาณแผ่นดิน
ดูรายละเอียด

คณะพยาบาลศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทสายวิชาการ เพื่อดำเนินการคัดเลือก เปลี่ยนงบประมาณในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยจากงบประมาณเงินรายได้เป็นงบประมาณแผ่นดิน

              >>ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 ได้พิจารณากำหนดเกณฑ์การเปลี่ยนหมวดเงินงบประมาณจากเงินรายได้เป็นงบประมาณแผ่นดิน โดยคณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับอนุมัติจัดสรรประเภทสายวิชาการ จำนวน 5 อัตรา ความละเอียดทราบแล้วนั้น

หน้า

ลิงค์เพิ่มเติม

Best Vieweb In:

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-353226-7
โทรสาร 045-353227

Copyright © 2016 by faculty of nursing, Ubon Ratchathani University