ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุ จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2562

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ ในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุ จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2562 ระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2562 เงื่อนไขการเข้ารับการอบรม - สามารถเข้ารับการอบรมครบ 420 ชั่วโมง ภาคทฤษฎี 3 สัปดาห์ ภาคฝึกปฏิบัติ 5 สัปดาห์ ส่งใบสมัคร ภายในวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด รุ่นที่ 2 เพิ่มเติม

ตามที่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความประสงค์จะประกาศรับสมัครพยาบาลวิชาชีพเข้าอบรมในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด รุ่นที่ 2 ประจำปี  2562 โดยหลักสูตรดังกล่าวได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 นั้น

ในการนี้ มีผู้สมัครเข้ารับการอบรมในหลักสูตรฯ เพิ่มเติม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้พิจารณาคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด รุ่นที่ 2 ประจำปี 2562 เพิ่มเติม จำนวน 1 คน ดังนี้

หน้า

ลิงค์เพิ่มเติม

Best Vieweb In:

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-353226-7
โทรสาร 045-353227

Copyright © 2016 by faculty of nursing, Ubon Ratchathani University