ข่าวประชาสัมพันธ์

วันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ปีที่ 6 ในวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้กำหนดจัดกิจกรรมวันสถาปนา คณะพยาบาลศาสตร์ ปีที่ 6 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริมและเผยแพร่เอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรม อันดีงาม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของของบุคลากรและนักศึกษาก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีในองค์กร และสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษามีกิจกรรมจิตอาสา และบำเพ็ญประโยชน์ ซึ่งมีกำหนดการจัดกิจกรรมขึ้น ในวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้อง PB 406 คณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี (หลังเก่า) ซึ่งในช่วงเช้า นำโดย คณบดี ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ได้ร่วม สักการะศาลพระพรหม และทำบุญเลี้ยงพระเพล โดยมีผู้

ปัจฉิมนิเทศ และพิธีรับเข็มสถาบันรุ่น 3

ขอเชิญอาจารย์บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมพิธีมอบเห็นสถาบัน แสดงความยินดีกับบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ รุ่น 3 ในวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2559 ณ ห้องแกรนบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หน้า

ลิงค์เพิ่มเติม

Best Vieweb In:

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-353226-7
โทรสาร 045-353227

Copyright © 2016 by faculty of nursing, Ubon Ratchathani University