ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์

ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 3 อัตรา เพื่อปฏิบัติงาน ในสังกัด  กลุ่มวิชาการพยาบาลศาสตร์ จึงประกาศรายละเอียดการรับสมัครดังต่อไปนี้

 

          1.คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัคร

              1.1  ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2554

              1.2  หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

              1.3  มีคุณสมบัติส่วนบุคคลพึงประสงค์ ได้แก่

                   - มีความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการปฏิบัติงาน

                   - มีวิสัยทัศน์

                   - มีความเป็นผู้นำ

                   - มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ

                   - มีคุณธรรมและจริยธรรม

              1.4  ไม่มีปัญหาเรื่องที่พักอาศัย

 

          2.ตำแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง และจำนวนอัตราที่เปิดรับสมัคร

              2.1 ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด กลุ่มวิชาพยาบาลศาสตร์ เพื่อสอนทฤษฎีและปฏิบัติ  ในสาขาดังนี้

                   2.1.1 สาขา วิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ หรือสาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ  

                   2.1.2 สาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์                    

                   2.1.3 สาขาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น                        

        

             2.2 สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ และ

                   2.2.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางการพยาบาล สาขาสาขา วิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ หรือสาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ   สาขาสาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ และสาขาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น โดยมีประสบการณ์การปฏิบัติการพยาบาลไม่น้อยกว่า 2 ปี มีประสบการณ์การสอนทางการพยาบาลทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในสถาบันการศึกษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ กรณีที่ไม่มีประสบการณ์สอนทางการพยาบาล ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล หรือหลักสูตรด้านการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลที่เทียบเคียงได้ และสภาการพยาบาลให้ความเห็นชอบ

                   2.2.2 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทางการพยาบาล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ การบริหาร และการศึกษา โดยมีประสบการณ์การปฏิบัติการพยาบาลไม่น้อยกว่า 2 ปี มีประสบการณ์การสอนทางการพยาบาลทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในสถาบันการศึกษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ กรณีที่ไม่มีประสบการณ์สอนทางการพยาบาล ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล หรือหลักสูตรด้านการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลที่เทียบเคียงได้ และสภาการพยาบาลให้ความเห็นชอบ

             2.3 อายุไม่เกิน 45 ปี สำหรับผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญาโท และอายุไม่เกิน 50 ปี สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก

3.วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

    3.1 ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารบุคคล สำนักงานเลขานุการ        

คณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการรวมคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตั้งแต่

วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2560 ถึงวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560ในวันและเวลาราชการ

                   3.2 สมัครทางไปรษณีย์ ( EMS) โดย Download ใบสมัครจากเว็บไซต์ www.nurse.ubu.ac.th  และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐาน และเอกสารส่งถึง นางสาวมะลิวัลย์ จันทวรีย์ งานบริหารบุคคล สำนักงานเลขานุการ คณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการรวมคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๑๙๐ วงเล็บ มุมซองว่า “สมัครงาน” ภายในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560

 

          4.หลักฐานและเอกสารที่จะต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร

                   4.1 สำเนาใบปริญญาบัตร และสำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ทุกระดับ

                   จำนวน  1  ชุด (แสดงตัวจริงในวันสัมภาษณ์)

     4.2 สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์  ที่ยังไม่หมดอายุ 

                   จำนวน  1  ชุด

                   4.3 ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ  จำนวน  1  ชุด

     4.4  สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน  1  ชุด

                   4.5  หากเป็นชาย&nnbsp; ต้องมีสำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับยกเว้นการเกณฑ์ทหาร    จำนวน 1 ชุด

                   4.6 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 นิ้ว              จำนวน 1 รูป

                   4.7  สำเนาหลักฐานอื่น (ถ้ามี) เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว – สกุล

                   4.8 หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน ด้านการสอนทางการพยาบาล (โดยลงนามโดยผู้บังคับบัญชาสูงสุดในหน่วยงานหรือส่วนราชการ)(ถ้ามี)

                   4.9  ผลการผ่านการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการเพื่อให้ได้มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2559 (ยื่นในวันสอบสัมภาษณ์)

                   4.10 กรณี ผู้ที่ยังไม่ผ่านการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ตามข้อ 4.9 ให้ทดสอบความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ ตามข้อ 8.1

 (ในกรณีที่หลักฐานไม่ครบจะถือว่าไม่สามารถพิจารณาคุณสมบัติได้ จึงไม่มีสิทธิ์ในการสอบคัดเลือก)

                5. ค่าธรรมเนียมการสมัคร   50 บาท 

                6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก

              ผู้สมัครสอบตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ในวันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560 ที่เว็บไซต์ www.ubu.ac.th และ  www.nurse.ubu.ac.th  หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. ๐ ๔๕๓๕ ๓๒๒๗  (นางสาวมะลิวัลย์ จันทวรีย์ งานบุคคล)

     7 วัน เวลา และสถานที่ในการสอบคัดเลือก สอบในวันพุธที่ 13 กันยายน 2560 ณ อาคารปฏิบัติการรวมคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

     8. วิธีการสอบคัดเลือก

             8.1 ทดสอบความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ โดยเน้นการฟัง การพูด การอ่าน และ  การเขียน100 คะแนน ในวันพุธที่ 13 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 12.00 น.  ณ ห้องประชุมช่อพะยอม ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการรวมคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

             8.2 ทดสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ทดสอบสอน) ให้ผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกบันทึกข้อมูลที่จะทดสอบสอนลงในแผ่น  CDหรือ Handy Driveพร้อมแผนการสอน  จำนวน 1 ชุด และทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) 100 คะแนน ในวันพุธที่ 13 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมช่อพะยอม ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการรวมคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

    9. เกณฑ์การตัดสิน ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ จะต้อง

         9.1 เป็นผู้ได้คะแนนสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ทดสอบสอน) และสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และได้คะแนนรวมทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70    

         9.2 เป็นผู้ได้คะแนนการทดสอบความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

 

                   ประกาศ   ณ   วันที่      2    เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

 

                                                        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สงวน ธานี)

                                                              คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

 

รายละเอียดแนบ 1 | รายละเอียดแนบ 2 | รายละเอียดแนบ 3
 

ลิงค์เพิ่มเติม

 

Best Vieweb In:

 
 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-353226-7
โทรสาร 045-353227

Copyright © 2016 by faculty of nursing, Ubon Ratchathani University