พิธีปัจฉิมนิเทศ และพิธีมอบเข็มสถาบัน คณะพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 6

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดพิธีมอบเข็มสถาบัน ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 6 เพื่อเป็นการแสดงความยินดี และเป็นสัญลักษณ์ของวิชาชีพ

ลิงค์เพิ่มเติม

Best Vieweb In:

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-353226-7
โทรสาร 045-353227