ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด รุ่นที่ 2 เพิ่มเติม

ตามที่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความประสงค์จะประกาศรับสมัครพยาบาลวิชาชีพเข้าอบรมในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด รุ่นที่ 2 ประจำปี  2562 โดยหลักสูตรดังกล่าวได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 นั้น

ในการนี้ มีผู้สมัครเข้ารับการอบรมในหลักสูตรฯ เพิ่มเติม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้พิจารณาคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด รุ่นที่ 2 ประจำปี 2562 เพิ่มเติม จำนวน 1 คน ดังนี้

ลำดับ ชื่อ - สกุล
1 นางประภาพร พลงาม

ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อรับฟังคำชี้แจงจากคณะกรรมการฯ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในวันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป

ลิงค์เพิ่มเติม

Best Vieweb In:

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-353226-7
โทรสาร 045-353227

Copyright © 2016 by faculty of nursing, Ubon Ratchathani University