คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาพยาบาลศาสตร์ (4 อัตรา)

ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 4 อัตรา เพื่อปฏิบัติงาน ในสังกัดกลุ่มวิชาการพยาบาลศาสตร์ (รายละเอียดคุณสมบัติ และอื่นๆ ตามประกาศรับสมัครฯ)

   วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
- ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง
  ได้ที่ งานบริหารบุคคล สำนักงานเลขานุการ        
  คณะพยาบาลศาสตร์ อาคารปฏิบัติการรวมคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น 3 
  ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 5 ถึง ศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ในวันและเวลาราชการ 
 
- สมัครทางไปรษณีย์
  ( EMS) โดย Download ใบสมัครจากเว็บไซต์ www.nurse.ubu.ac.th
  และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐาน และเอกสารส่งถึง นางสาวมะลิวัลย์ จันทวรีย์
  งานบริหารบุคคลสำนักงานเลขานุการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 วงเล็บ มุมซองว่า “สมัครงาน”
  ภายในวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561
 
--------------------------------

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

นางสาวมะลิวัลย์ จันทวรีย์

โทรศัพท์ 045-353226

รายละเอียดแนบ 1 | รายละเอียดแนบ 2
 

ลิงค์เพิ่มเติม

Best Vieweb In:

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-353226-7
โทรสาร 045-353227

Copyright © 2016 by faculty of nursing, Ubon Ratchathani University