โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุ รุ่นที่4 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลราชธานี

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดพิธีปิด โครงการโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุ รุ่นที่ 4 พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่ผู้สูงอายุ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สงวน ธานี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธาน และ อาจารย์สาวิตรี สิงหาด หัวหน้าโครงการ กล่าวรายงาน ซึ่งมีผู้สูงอายุที่เข้ารับเกียรติบัตร จำนวน 60 คน เมื่อวันที่ 19กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมดอกมันปลา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามที่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดโครงการโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุ รุ่นที่ 4 ขึ้นระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม– 19 กันยายน 2561 ซึ่งเป็นโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ในการการถ่ายทอดความรู้ทักษะทั้งด้านวิชาการ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี การใช้สื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย ให้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีเพื่อการติดต่อสื่อสารเรียนรู้การใช้คอมพิวเตอร์ แท็ปเล็ต สมาร์ทโฟน รวมทั้งสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, LINE แอพพลิเคชั่นต่างๆลดช่องว่างระหว่างวัย เรียนรู้ข่าวสารต่างๆ จากโลกอินเตอร์เน็ตไปใช้ในการดูแลสุขภาพ การใช้ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) การศึกษาดูงาน เกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm) และ บ้านอัจฉริยะ (Smart home) กับการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 สำหรับผู้สูงอายุ ส่งเสริมผู้สูงอายุได้สัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ในโลกที่ไร้พรมแดน พัฒนาผู้สูงอายุให้เป็นผู้สูงวัย 4.0 การใช้เทคโนโลยีจึงเป็นส่วนเต็มเติมให้ผู้สูงอายุก้าวทันโลกทันเหตุการณ์ ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆ ช่วยฝึกความจำป้องกันสมองเสื่อม เพราะการใช้สมาร์ทโฟน หรือแท็บแลต ผู้สูงอายุต้องใช้ทักษะสูง เป็นการฝึกสมองบริหารสมอง และ เป็นกิจกรรมที่สร้างความสุข เชื่อมความสัมพันธ์บุตรหลานและผู้สูงอายุ ส่งเสริมสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและจิตวิญญาณของผู้สูงอายุ มีกิจกรรมนันทนาการ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ได้พบประสบการณ์ใหม่ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณค่าและความภาคภูมิใจในตนเอง สามารถนำความรู้มาใช้ประโยชน์ต่อตนเองและสังคม มุ่งสู่เป้าหมาย “รู้จริง ปฏิบัติได้ ถ่ายทอดเป็น” รวมไปถึงการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ภายใต้แนวคิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน จากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและบริการสำหรับผู้สูงอายุและเชื่อมโยงคนทุกวัยให้ได้รับประโยชน์จากการดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุ เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยผู้สูงอายุได้นำความรู้และความสุขที่ได้รับจากโรงเรียนนำไปใช้ประโยชน์ในชุมชน โดยการเป็นแกนนำกลุ่มในการให้ความรู้และส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุวัยเดียวกัน ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถช่วยเหลือตนเองและดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุขอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม

ลิงค์เพิ่มเติม

Best Vieweb In:

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-353226-7
โทรสาร 045-353227