คณะพยาบาลศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทสายวิชาการ เพื่อดำเนินการคัดเลือก เปลี่ยนงบประมาณในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยจากงบประมาณเงินรายได้เป็นงบประมาณแผ่นดิน

              >>ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 ได้พิจารณากำหนดเกณฑ์การเปลี่ยนหมวดเงินงบประมาณจากเงินรายได้เป็นงบประมาณแผ่นดิน โดยคณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับอนุมัติจัดสรรประเภทสายวิชาการ จำนวน 5 อัตรา ความละเอียดทราบแล้วนั้น

             >>เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกฯ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล เป็นไปตามมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลข้างต้น และประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การเปลี่ยนหมวดงบประมาณในการ จ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2557 งานบุคคล จึงประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทสายวิชาการ เพื่อดำเนินการคัดเลือกเปลี่ยนงบประมาณในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยจากงบประมาณ เงินรายได้เป็นงบประมาณแผ่นดินคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีรายละเอียดดังประกาศฯ ที่แนบมาพร้อมนี้    

            >>โดยรับสมุัคร ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 17 – วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 ในวันและเวลาราชการ ณ งานบุคคล คณะพยาบาลศาสตร์   

----------------------------------

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม นางสาวมะลิวัลย์ จันทวรีย์ โทร 6000

รายละเอียดแนบ 1 | รายละเอียดแนบ 2

ลิงค์เพิ่มเติม

Best Vieweb In:

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-353226-7
โทรสาร 045-353227

Copyright © 2016 by faculty of nursing, Ubon Ratchathani University