บทความวิจัยเรื่อง การรับรู้เกี่ยวกับภาวะโลกร้อนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสนามบิน จังหวัดขอนเเก่น

บทความวิจัยเรื่อง  การรับรู้เกี่ยวกับภาวะโลกร้อนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนสนามบิน  จังหวัดขอนเเก่น  โดยนางสาวณริดา  รัตนอัมพา  ในที่ประชุมวิชาการเเละกรนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ  มอบ.วิจัย  ครั้งที่  12  ระหว่างวันที่  12 - 13  กรกฎาคม  2561  ณ  อาคารเทพรัตนสิริปภา  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี

ลิงค์เพิ่มเติม

Best Vieweb In:

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-353226-7
โทรสาร 045-353227

Copyright © 2016 by faculty of nursing, Ubon Ratchathani University