บทความวิจัยเรื่อง การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต พ.ศ. 2553 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

บทความวิจัยเรื่อง  การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต  พ.ศ.  2553  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดย  ผศ. อมรรัตร์  นธะสนธิ์  เเละคณะ  ในที่ประชุมวิชาการเเละการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ  มอบ.วิจัย  ครั้งที่  12  ระหว่างวันที่  12 - 13  กรกฎาคม  2561  ณ  อาคารเทพรัตนสิริปภา  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    จังหวัดอุบลราชธานี

ลิงค์เพิ่มเติม

Best Vieweb In:

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-353226-7
โทรสาร 045-353227

Copyright © 2016 by faculty of nursing, Ubon Ratchathani University