บทความวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นางสาวสิริทรัพย์  สีหะวงษ์ นางสาวณิชกานต์  ฝูงดี นางสาวณัฐธิดา  ยานะรมย์  นางสาวณัฐนรี  น้อยนาง และนางสาวณัฐมล  อาไนย์. บทความวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. ตีพิมพ์ในวารสารมฉก.วิชาการ  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกรียรติ  ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กันยายน - ธันวาคม 2560 : 124-137. (TCI 1)

ลิงค์เพิ่มเติม

Best Vieweb In:

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-353226-7
โทรสาร 045-353227

Copyright © 2016 by faculty of nursing, Ubon Ratchathani University