บทความวิจัย เรื่อง ผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลต่อการจัดการเรียนการสอน Google Classroom ในรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศทางการพยาบาล

นางสาวสาวิตรี  สิงหาด  ผศ.อธิพงศ์  สุริยาและอ.สุฬดี  กิตติวรเดช.บทความวิจัย เรื่อง ผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลต่อการจัดการเรียนการสอน Google Classroom  ในรายวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศทางการพยาบาล. ตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม -  ธันวาคม 2560: 124-137. (TCI 1)

ลิงค์เพิ่มเติม

Best Vieweb In:

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-353226-7
โทรสาร 045-353227

Copyright © 2016 by faculty of nursing, Ubon Ratchathani University