บทความวิจัย เรื่อง การพยาบาลเพื่อเสริมสร้างพลังอำนาจในผู้สูงอายุที่ถูกทารุณกรรม

นางยมนา  ชนะนิล. บทความวิจัย เรื่อง การพยาบาลเพื่อเสริมสร้างพลังอำนาจในผู้สูงอายุที่ถูกทารุณกรรม. ตีพิมพ์ในวารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 กันยายน - ธันวาคม 2560 :
29 – 41. (TCI 1)

ลิงค์เพิ่มเติม

Best Vieweb In:

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-353226-7
โทรสาร 045-353227

Copyright © 2016 by faculty of nursing, Ubon Ratchathani University