บทความวิจัย เรื่อง ความรู้ทางโภชนาการ ทัศนคติเกี่ยวกับอาหารพฤติกรรมการรับประทานอาหารและภาวะโภชนาการในชุมชนกึ่งชนบท

ผศ.อมรรัตน์ นธะสนธิ์  ผศ.  นพวรรณ  เปียซื่อ และนางสาวไพลิน  พิณทอง.  บทความวิจัย เรื่อง ความรู้ทางโภชนาการ ทัศนคติเกี่ยวกับอาหารพฤติกรรมการรับประทานอาหารและภาวะโภชนาการในชุมชนกึ่งชนบท. ตีพิมพ์ในรามาธิบดีสาร  มหาวิทยาลัยมหิดล ปีที่ 23 ฉบับที่ 3 กันยายน– ธันวาคม 2560 : 344 – 357. (ACI )

ลิงค์เพิ่มเติม

Best Vieweb In:

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-353226-7
โทรสาร 045-353227

Copyright © 2016 by faculty of nursing, Ubon Ratchathani University