บทความวิจัย เรื่อง โรงเรียนผู้สูงอายุกับการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในชุมชนท้องถิ่นอีสาน

.  ผศ.ดร.ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ  ผศ.ดร.สุรีย์  ธรรมิกบวร  ดร.สุรสม  กฤษณะจูฑะ. บทความวิจัย
เรื่อง โรงเรียนผู้สูงอายุกับการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในชุมชนท้องถิ่นอีสาน. ตีพิมพ์ในวารสารวารสาร
สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560 : 134– 162. (TCI 1 )

ลิงค์เพิ่มเติม

Best Vieweb In:

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-353226-7
โทรสาร 045-353227

Copyright © 2016 by faculty of nursing, Ubon Ratchathani University