บทความวิจัย เรื่อง คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยจิตเวชและผู้ดูแล จังหวัดอุบลราชธานี

ดร.สมจิตต์  ลุประสงค์,ผศ.ดร สงวน  ธานี  นางสาวเกษร  สายธนูและ นางสาวกิ่งกาญจน์  ชูเมือง.บทความวิจัย เรื่อง คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยจิตเวชและผู้ดูแล จังหวัดอุบลราชธานี. ตีพิมพ์ในวารสารสวนปรุง
ปีที่  33  ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2560 :  175 – 188. (ACI )

ลิงค์เพิ่มเติม

Best Vieweb In:

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-353226-7
โทรสาร 045-353227