บทความวิจัย เรื่อง ความคิดเห็นต่อการผลิตผู้ช่วยพยาบาลและคุณลักษณะผู้ช่วยพยาบาลที่พึงประสงค์ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ดร.สมจิตต์  ลุประสงค์  ผศ.ดร สงวน  ธานี  นางสาวสุฬดี  กิตติวเวชและ นางสาวพลิน  พิณทอง. บทความวิจัย เรื่อง ความคิดเห็นต่อการผลิตผู้ช่วยพยาบาลและคุณลักษณะผู้ช่วยพยาบาลที่พึงประสงค์ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.  ตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ปีที่  8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560  : 133 – 155. (TCI 1)

ลิงค์เพิ่มเติม

Best Vieweb In:

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-353226-7
โทรสาร 045-353227

Copyright © 2016 by faculty of nursing, Ubon Ratchathani University