ประกาศขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 4

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 4  ตั้งแต่วันนี้ - 28 กันยายน 2561

หลักสูตรได้รับการรับรองโดยสภาการพยาบาล และรับรองคุณวุฒิหลักสูตรโดย สำนักงาน ก.พ.

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

- วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.6 หรือเทียบเท่า (ปวช.)

- อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันเปิดการอบรม)

- น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 40 กก. ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 ซม.

รายละเอียดเพิ่มเติม 

ลิงค์เพิ่มเติม

Best Vieweb In:

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-353226-7
โทรสาร 045-353227

Copyright © 2016 by faculty of nursing, Ubon Ratchathani University