ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการรายบุคคล สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (ด้านพัสดุ)

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการรายบุคคล

สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (ด้านพัสดุ)

-----------------------

ตามประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการรายบุคคลสังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตำแหน่ง ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (ด้านพัสดุ) นั้น

บัดนี้ การสอบคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จสิ้น ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (ด้านพัสดุ) ดังนี้

 

หมายเลขประจำตัว

ชื่อ-สกุล

สอบได้ลำดับที่

01

นางสาวเพ็ญประภา กัลปพฤกษ์

1

04

นางสาวกัญญิการัตน์ ธงชัย

สำรองลำดับที่ 1

02

นางสาวกนกลักษณ์ สวาทที

สำรองลำดับที่ 2

 

                ให้ผู้สอบได้ลำดับที่ 1 รายงานตัวเข้าปฏิบัติงานในวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560  เวลา 08.30 น.  ณ งานบริหารงานบุคคล สำนักงานเลขานุการ อาคารปฏิบัติการรวมคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น 2 หากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ 

รายละเอียดแนบ

ลิงค์เพิ่มเติม

Best Vieweb In:

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-353226-7
โทรสาร 045-353227

Copyright © 2016 by faculty of nursing, Ubon Ratchathani University