ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์

สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ตามประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นั้น

                    บัดนี้ การสอบคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จสิ้น ในวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560 จึงขอประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ ดังนี้

 

เลขประจำตัว

ชื่อ-สกุล

หมายเหตุ

2

นาย รุจิระชัย เมืองแก้ว

 

3

นางสาว อังศวีร์ ทาริวงศ์

 

4

นางสาว เพ็ญพักตร์ ไชยสงเมือง

 

5

นางสาว อาภรณ์ ศรีชัย

 

6

นางสาว ณัฐสุดา คติชอบ

 

 

         

                    ให้ผู้สอบได้รายงานตัวภายในวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 (ในวันและเวลาราชการ)          ณ งานบริหารงานบุคคล สำนักงานเลขานุการ คณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น 4 ตึกอธิการบดี (หลังเก่า) โดยให้ นำผลการทดสอบสุขภาพจิตจากโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ หรือโรงพยาบาลอื่นที่ตรวจเฉพาะทางจิตเวช พร้อมรูปถ่ายสวมชุดปกติขาวสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 12รูป ไปในวันรายงานตัวด้วย หากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ และเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 1 มิถุนายน 2560 – 1 กรกฎาคม 2560

ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม  พ.ศ. 2560


รายละเอียดแนบ 

ลิงค์เพิ่มเติม

 

Best Vieweb In:

 
 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-353226-7
โทรสาร 045-353227

Copyright © 2016 by faculty of nursing, Ubon Ratchathani University