การสื่อสารเพื่อการพยาบาลประคับประคอง (Communication for palliative care nursing) โดย ผศ.ดร.สุรีย์ ธรรมิกบวร

บทคัดย่อ : บทความทบทวนความรู้นี้ มีเป้าหมายนำเสนอแนวทางการสื่อสารเพื่อการพยาบาลประคับประคอง การสื่อสารมีความสำคัญต่อความสำเร็จในการดูแลให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีในผู้ป่วยระยะสุดท้าย สมรรถนะการสื่อสารเป็นสิ่งที่ยาก และไม่ใช่เพียงมีเทคนิคที่ดี แต่ต้องมาจากทัศนคติ องค์ความรู้ในการดูแล ปัจจัยและแนวทางความสำเร็จการสื่อสารที่นำเสนอ ครอบคลุมในองค์ประกอบการสื่อสาร และเพิ่มเติมประเด็นเฉพาะและเป็นความยากสำหรับการสื่อสารคือการสื่อสารที่พิจารณาตามระยะปฏิกิริยาตอบสนองทางจิตใจระยะต่างๆ ของคูเบอร์รอส พร้อมตัวอย่างประโยคคำพูด และแนวทางการประยุกต์ใช้ต่อไป การพยาบาลเพื่อการพยาบาลประคับประคองมีความสำคัญมาก พยาบาลหรือผู้สื่อสาร ต้องเข้าใจสภาวะของผู้ป่วย การสื่อสารมีความสำคัญเท่ากันทั้งภาษาพูดและภาษาท่าทาง ความพร้อมของผู้รับสารต้องได้รับการประเมินเสมอ พยาบาลควรสื่อสารกับผู้ป่วยเสมอแม้ในช่วงเวลาที่ผู้ป่วยไม่สามารถสื่อสารได้

ลิงค์เพิ่มเติม

Best Vieweb In:

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-353226-7
โทรสาร 045-353227

Copyright © 2016 by faculty of nursing, Ubon Ratchathani University