การจัดเรียนการสอนเพื่อพัฒนาสมรรถนะการดูแลข้ามวัฒนธรรมสำหรับนักศึกษาพยาบาล โดย ผศ.ดร.สุรีย์ ธรรมิกบวร

บทคัดย่อ

       การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่สามารถพัฒนาสมรรถนะการดูแลข้ามวัฒนธรรม กลุ่มประชากรเป้าหมาย นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 3 ที่ลงทะเบียนในรายวิชาการดูแลข้ามวัฒนธรรมจำนวน 32 คน ผู้บริหารและหัวหน้าหอผู้ป่วยจำนวน 4 คน เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วยแนวทางการสนทนากลุ่มเพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ แนวทางการสัมภาษณ์เชิงลึก การสะท้อนคิด การสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิเคราะห์เนื้อหา(Content analysis)รวบรวมข้อมูล จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการสะท้อนคิด และการสนทนากลุ่ม ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาสมรรถนะทางวัฒนธรรมประกอบด้วยการจัดให้มีประสบการณ์ตรง และใช้หลักการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง 

ลิงค์เพิ่มเติม

Best Vieweb In:

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-353226-7
โทรสาร 045-353227

Copyright © 2016 by faculty of nursing, Ubon Ratchathani University