ม.อุบลฯ สืบสานภูมิปัญญาพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ผู้สูงอายุ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย คณะพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการ สืบสานภูมิปัญญาและพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ด้านการสูงอายุ ครั้งที่ 4 นำผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ชุมชนรอบมหาวิทยาลัย ร่วมถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้กับเด็กและเยาวชน เสริมสร้างสมรรถนะของผู้สูงอายุ ตระหนักถึงคุณค่า ความภาคภูมิใจในตนเองแก่ผู้สูงอายุ สร้างความสุขในบั้นปลายของชีวิตซึ่งมีผู้สูงอายุ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการกว่า 150 คน ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านบัววัด ต.ธาตุ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี เมื่อปลายเดือน มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา

ลิงค์เพิ่มเติม

Best Vieweb In:

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-353226-7
โทรสาร 045-353227