ประกาศรับสมัครพยาบาลวิชาชีพ เข้าอบรมในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด ประจำปี 2565 รุ่นที่ 4 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความประสงค์ประกาศรับสมัครพยาบาลวิชาชีพ เข้าอบรมในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด ประจำปี 2565 โดยหลักสูตรได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 มีหลักเกณฑ์และรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

1. จำนวนผู้เข้าอบรมที่รับ 35 คน

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าอบรม
    2.1 เป็นพยาบาลวิชาชีพที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาล และการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
    2.2 มีประสบการณ์การปฏิบัติงานในห้องผ่าตัดมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้ารับการอบรม
    2.3 ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาให้เข้ารับการอบรม กรณีที่คุณสมบัติผู้สมัครไม่ตรงตาม (ข้อ 2.2) ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดำเนินการหลักสูตร การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด

3. เอกสารประกอบการสมัคร Download 
   3.1 ใบสมัครที่กรอกข้อความเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 ชุด
   3.2 หนังสือรับรองคุณสมบัติ จำนวน 1 แผ่น
   3.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (แนบหลักฐานกรณีเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล) จำนวน 1 แผ่น
   3.4 สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลฯ จากสภาการพยาบาล (ที่ยังไม่หมดอายุ) จำนวน 1 แผ่น
หมายเหตุ : สำเนาทุกฉบับต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

4. ระยะเวลาการรับสมัคร
    4.1 สมัครด้วยตนเอง    ตั้งแต่บัดนี้– 30 มิถุนายน 2565

    4.2 สมัครทาง Email    ตั้งแต่บัดนี้– 30 มิถุนายน 2565

    4.3 สมัครทางไปรษณีย์  ตั้งแต่บัดนี้– 30 มิถุนายน 2565

5. การรับสมัคร

    5.1 สมัครด้วยตนเอง ผู้สมัครสามารถติดต่อสมัครได้ที่ งานบริการวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น 3 ตึกอาคารปฏิบัติการรวม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (สมัครในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.) ผู้สมัครต้องยื่นหลักฐานการรับสมัครให้ครบถ้วน   
    5.2 สมัครทาง Email ผู้สมัครสามารถ download .ใบสมัครพร้อมกับส่งเอกสารหลักฐานการสมัครทาง Email :mastana.k@ubu.ac.th นางสาวมัสฑนา กวางทอง งานบริการวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโทรศัพท์มือถือ 085-0004146

    5.3 สมัครทางไปรษณีย์ ผู้สมัครสามารถ download ใบสมัคร พร้อมกับส่งเอกสารทาง ไปรษณีย์ (EMS ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ) ภายในวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 ถือตราประทับวันที่ฝากส่งของไปรษณีย์ เป็นสำคัญ โดยส่งเอกสารและหลักฐานการสมัครมาที่ งานบริการวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่ 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 (ระบุวงเล็บมุมซอง “สมัครสอบหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการ พยาบาลผู้ป่วยห้องผ่าตัด”)

 

ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1 , ไฟล์ 2
 

ลิงค์เพิ่มเติม

Best Vieweb In:

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-353226-7
โทรสาร 045-353227