คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา (23 ธ.ค.64)

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศ ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2564

ตามประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับลงวันที่ 14 ธันวาคม 2564 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ความละเอียดทราบแล้วนั้น

บัดนี้ การสอบคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ในวันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 จึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 2 อัตรา

ทั้งนี้ ขอให้ผู้สอบได้ รายงานตัวตั้งแต่วันที่ 5 – 14 มกราคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ) ณ งานบริหารงานบุคคล สำนักงานเลขานุการ คณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการรวมคณะพยาบาลศาสตร์ โดยให้นำผลการทดสอบสุขภาพจิตจากโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ หรือโรงพยาบาลอื่นที่ตรวจเฉพาะทางจิตเวช พร้อมรูปถ่ายสวมชุดปกติขาวสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 12 รูป ไปในวันรายงานตัวด้วย หากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์

รายละเอียดดังประกาศฯ ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
นางมะลิวัลย์ เผิ่งจันดา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
23 ธันวาคม 2564
โทร 045-353-226

ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1

ลิงค์เพิ่มเติม

Best Vieweb In:

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-353226-7
โทรสาร 045-353227