คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา (4 พ.ย.64)

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์

สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564

ตามประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับลงวันที่ 20 ตุลาคม 2564 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ความละเอียดทราบแล้วนั้น

บัดนี้ การสอบคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ในวันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564 จึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ โดยมีผู้ผ่านดารคัดเลือก จำนวน 1 อัตรา  

ทั้งนี้ ขอให้ผู้สอบได้ รายงานตัวตั้งแต่บัดนี้ จนถึงภายในวันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ) ณ งานบริหารงานบุคคล สำนักงานเลขานุการ คณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการรวมคณะพยาบาลศาสตร์ โดยให้นำผลการทดสอบสุขภาพจิตจากโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ หรือโรงพยาบาลอื่นที่ตรวจเฉพาะทางจิตเวช พร้อมรูปถ่ายสวมชุดปกติขาวสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 12 รูป ไปในวันรายงานตัวด้วย หากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์

รายละเอียดดังประกาศฯ ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

นางมะลิวัลย์ เผิ่งจันดา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

4 พฤศจิกายน 2564

โทร 045-353-226

 

ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1

 

ลิงค์เพิ่มเติม

Best Vieweb In:

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-353226-7
โทรสาร 045-353227