ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ 4 อัตรา (รับสมัคร ถึง 20 ต.ค.64)

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา 

วัน เวลา ในการขยายฯ และสถานที่รับสมัคร

- ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ นางมะลิวัลย์ เผิ่งจันดา งานบุคคล สำนักงานเลขานุการ คณะพยาบาลศาสตร์ อาคารปฏิบัติการรวมคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น 3 ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน -20 ตุลาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ (08.30-16.30 น.) 

- สมัครทางไปรษณีย์ ( EMS) โดย Download ใบสมัครจากเว็บไซต์ www.nurse.ubu.ac.th  และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐาน และเอกสารส่งถึง นางมะลิวัลย์ เผิ่งจันดา งานบุคคล สำนักงานเลขานุการ           คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 วงเล็บ มุมซองบนขวาว่า “สมัครงาน” ภายในวันที่ 11 ตุลาคม 2564

 

อัตราเงินเดือน

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท อัตราแรกบรรจุ 28,000 บาท/เดือน

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก อัตราแรกบรรจุ 33,600 บาท/เดือน

  (อ้างอิง ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การกำหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2564 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป)

 

ค่าตอบแทนอื่นๆ

- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานซึ่งทำหน้าที่สอน อัตรา 5,000 บาท/เดือน

- เงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ของผู้ปฏิบัติงาน ด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) 

- ค่าประสบการณ์

รายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้จากประกาศฯที่แนบมาพร้อมนี้

-------------------------------------------------------------------------------------

ติดต่อสอบถาม

นางมะลิวัลย์ เผิ่งจันดา

งานบุคคล

20 กันยายน 2564

045-353226

e-mail : maliwan.j@ubu.ac.th

 

ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1 , ไฟล์ 2 , ไฟล์ 3

 

ลิงค์เพิ่มเติม

Best Vieweb In:

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-353226-7
โทรสาร 045-353227