ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้รับทุนอุดหนุนการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบที่ 2)

ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อส่งเสริมยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย ในการขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย ซึ่งจัดสรรจากงบประมาณเงินรายได้คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบที่ 2) ประกาศเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 นั้น 
บัดนี้ งานบริหารงานวิจัย ได้ดำเนินการตามกระบวนการขั้นตอนพิจารณษตามระบบบริหารจัดการคุณภาพงานวิจัยเสร็จสิ้ันแล้ว ฉะนั้น คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบที่ 2) ประเภททุนนักวิจัยหน้าใหม่ จำนวน 1 ทุน  (รายละเอียดตามแนบ)

ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1
 

ลิงค์เพิ่มเติม

Best Vieweb In:

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-353226-7
โทรสาร 045-353227