ประกาศผลการประกวดแต่งบทกลอน ภายใต้หัวข้อ “ครบรอบ 11 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” ประจำปี 2564

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เริ่มก่อตั้งในฐานะเป็นองค์กรในกำกับขอมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553 โดยการอนุมัติในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2552 วันที่ 25 กรกฎาคม 2552 โดย คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ถือกำเนิดขึ้นมาเพื่อเป็นการช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพของประเทศและชุมชนและตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและประเทศ ดังนั้น ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ของทุกปี จึงถือเป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาตัดสินผลการประกวดแต่งบทกลอน ประจำปี พ.ศ. 2564  ได้พิจารณาคัดเลือกและตัดสินผลงานที่ส่งเข้าประกวด ตามหลักเกณฑ์การตัดสินวิธีการที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศผลการประกวดแต่งบทกลอนภายใต้หัวข้อ “ครบรอบ 11 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” ประจำปี พ.ศ. 2564  ดังนี้

                   1. ประเภท อาจารย์บุคลากร     

                       1.1 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวสุมิศา   กุมลา

                             เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

                       1.2  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่  นางสาววิไลลักษณ์   มารุตะพันธ์

                             เงินรางวัล 800 บาท พร้อมเกียรติบัตร

                       1.3  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายก้องกฤษฎากรณ์   ชนแดง

                             เงินรางวัล 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร

                      1.4  รางวัลชมเชย   ได้แก่

                             1) นางอังศวีร์    จันทะโคตร                   

                             2) นางสาวสิริทรัพย์   สีหะวงษ์

                             3) นางสาวยุพา   ดรุณพันธ์

                             4) นางสาวสิรินุช   หมื่นเจริญ

                             5) นางสาวมัสฑนา   กวางทอง

                             6) นายผดุงเกียรติ   เกียรติผิวนวล

                             7) นางสาวสุภาภรณ์  จุฑาเลิศ

                             8) นายไวพจน์   อุ่นใจ

                             เกียรติบัตร

 

                   2. ประเภทศิษย์เก่า      

                       2.1 รางวัลชมเชย  ได้แก่ นางสาวชุดาภา   มากดี       

                             เกียรติบัตร

 

                  3. ประเภทนักศึกษา     

                       3.1 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายวรกฤษ   แก้วพิภพ

                             เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

                       3.2  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่ นางสาวณัฐพร   สารการ

                             เงินรางวัล 800 บาท พร้อมเกียรติบัตร

                       3.3  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่ นางสาวชุติมาพร   สีจันลา

                             เงินรางวัล 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร

                       3.4  รางวัลชมเชย ได้แก่ 

                             1) นางสาวสันทราย    ทาตะวัตร

                             2) นางสาวชนานันท์   พรหมเสน

                             3) นางสาวประภัสสร   ศรีทอง

                             4) นางสาวพนิตนันท์  ปรีไทย

                             5) นางสาวสุขฤทัย   ศรีเจริญ

                             6) นายพัชรพล   พิตะพันธ์

                             เกียรติบัตร

ทั้งนี้ ขอเชิญทุกท่านเข้ารับรางวัลในวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสุรีย์ ธรรมิกบวร ชั้น 3 อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ลิงค์เพิ่มเติม

Best Vieweb In:

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-353226-7
โทรสาร 045-353227