รับสมัครประกวดแต่งบทกลอน ครบรอบ 11 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รับสมัครประกวดแต่งบทกลอน (กลอนแปด) ภายใต้หัวข้อ “ครบรอบ 11 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” ประจำปี พ.ศ.2564
ชิงเงินรางวัล พร้อมพร้อมเกียรติบัตร
เปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศผลและรับรางวัล ในวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

1. คุณสมบัติผู้เข้าประกวด ประเภท และจำนวนผู้เข้าประกวด

โดย แข่งขันเป็นรายบุคคล โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

 1. อาจารย์บุคลากร สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 2. ศิษย์เก่า คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 3. นักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

2. กติกาการส่งผลงานเข้าประกวด

 1. บทกลอนจะต้องประพันธ์ด้วยกลอนแปด
 2. บทกลอนจะต้องมีความยาวตั้งแต่2 บท ขึ้นไป
 3. สามารถส่งบทกลอนที่แต่งด้วยตนเองได้ท่านละ 1 ชิ้นงาน เท่านั้น
 4. บทกลอนที่ส่งเข้าประกวด จะต้องเป็นบทกลอนที่แต่งขึ้นมาใหม่ ไม่ลอกเลียนแบบหรือกระทำการละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ไม่เคยส่งเข้าประกวดในเวทีอื่น หรือผลงานที่เคยนำไปเผยแพร่ต่อสาธารณะชนมาส่งเข้าร่วมประกวด หากตรวจสอบพบว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น ผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว และหากได้รับรางวัลและคณะกรรมการสืบทราบ หรือถูกตรวจพบในภายหลังจะถือเป็นโมฆะ และถูกเรียกรางวัลคืน

3. เกณฑ์การพิจารณา ประกอบด้วย

 1. ฉันทลักษณ์และอักขรวิธี
 2. ความคิดสร้างสรรค์และเนื้อหา
 3. กวีโวหาร
 4. คุณค่าและความเหมาะสมในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

4. รางวัลการประกวด

 1. ชนะเลิศ                       ได้เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 2. รองชนะเลิศอันดับ 1         ได้เงินรางวัล   800 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 3. รองชนะเลิศอันดับ 2         ได้เงินรางวัล   500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 4. ชมเชย                         ได้รับเกียรติบัตร

เอกสารแนบ, เอกสารแนบใบสมัคร

สามารถส่งผลงานได้ที่ e-mail : maliwan.j@ubu.ac.th
โทรสอบถามข้อมูล 045-353-226 ต่อสายงานบุคคล

ลิงค์เพิ่มเติม

Best Vieweb In:

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-353226-7
โทรสาร 045-353227