ประกาศรับสมัครพยาบาลวิชาชีพเข้ารับการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด ประจำปี 2564

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความประสงค์ประกาศรับสมัครพยาบาลวิชาชีพ เข้าอบรมในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด ประจำปี 2564 โดยหลักสูตรได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 มีหลักเกณฑ์และรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

1. จำนวนผู้เข้าอบรมที่รับ 35 คน

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าอบรม
    2.1 เป็นพยาบาลวิชาชีพที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาล และการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
    2.2 มีประสบการณ์การปฏิบัติงานในห้องผ่าตัดมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้ารับการอบรม
    2.3 ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาให้เข้ารับการอบรม กรณีที่คุณสมบัติผู้สมัครไม่ตรงตาม (ข้อ 2.2) ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดำเนินการหลักสูตร การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด

3. เอกสารประกอบการสมัคร Download ได้ที่ www.nurse.ubu.ac.th
   3.1 ใบสมัครที่กรอกข้อความเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 ชุด
   3.2 หนังสือรับรองคุณสมบัติ จำนวน 1 แผ่น
   3.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (แนบหลักฐานกรณีเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล) จำนวน 1 แผ่น
   3.4 สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลฯ จากสภาการพยาบาล (ที่ยังไม่หมดอายุ) จำนวน 1 แผ่น
หมายเหตุ : สำเนาทุกฉบับต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

4. ระยะเวลาการรับสมัคร
    4.1 สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 – 8 มกราคม 2564
    4.2 สมัครทาง Email ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 – 8 มกราคม 2564
    4.3 สมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 – 8 มกราคม 2564

5. การรับสมัคร
    5.1 สมัครด้วยตนเอง ผู้สมัครสามารถติดต่อสมัครได้ที่ นางสาวมัสฑนา กวางทอง งานบริการวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น 3 ตึกอาคารปฏิบัติการรวม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (สมัครในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.) ผู้สมัครต้องยื่นหลักฐานการรับสมัครให้ครบถ้วน   
    5.2 สมัครทาง Email ผู้สมัครสามารถ download ใบสมัครได้ที่ www.nurse.ubu.ac.th พร้อมกับส่งเอกสารหลักฐานการสมัครทาง Email : mastana_dd@hotmail.com นางสาวมัสฑนา กวางทอง งานบริการวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโทรศัพท์มือถือ 09-4736-2371 5.3 สมัครทางไปรษณีย์ ผู้สมัครสามารถ download ใบสมัครได้ที่ www.nurse.ubu.ac.th พร้อมกับส่งเอกสารทาง ไปรษณีย์ (EMS ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ) ภายในวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 ถือตราประทับวันที่ฝากส่งของไปรษณีย์ เป็นสำคัญ โดยส่งเอกสารและหลักฐานการสมัครมาที่ นางสาวมัสฑนา กวางทอง งานบริการวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่ 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 (ระบุวงเล็บมุมซอง “สมัครสอบหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการ พยาบาลผู้ป่วยห้องผ่าตัด”)

ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1 , ไฟล์ 2 , ไฟล์ 3, ไฟล์ 4
 

ลิงค์เพิ่มเติม

Best Vieweb In:

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-353226-7
โทรสาร 045-353227