คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลฯ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (PN) รุ่นที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2564

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลฯ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (PN) รุ่นที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2564

- สมัครด้วยตนเอง >ตั้งแต่บัดนี้ - 26 ก.พ. 2564
- สมัครทางไปรษณีย์ >ตั้งแต่บัดนี้ - 28 ก.พ. 2564
- สมัครผ่านระบบออนไลน์ >ตั้งแต่บัดนี้ - 28 ก.พ. 2564
- ระบบรับสมัคร https://forms.gle/ue1JS97B5nNAayCf6

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร
- กำลังศึกษาในระดับชั้น ม.6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือกำลังศึกษาในระดับ ปวช. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือกำลังศึกษาในระดับ ปวส. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00
- สำเร็จการศึกษาในระดับชั้น ม.6 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือสำเร็จการศึกษาในระดับ ปวช. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือสำเร็จการศึกษาในระดับ ปวส. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00

เอกสารประกอบการสมัคร
1. ใบสมัครที่กรอกข้อความเรียบร้อยแล้ว
2. สำเนาใบรายงานผลการเรียน ม.6 (ปพ.1) หรือเทียบเท่า จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
5. ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ (ฉบับจริง) จำนวน 1 ฉบับ
6. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป
7. สำเนาเอกสารหลักฐานการชำระค่าสมัครสอบ

รายละเอียด แบบฟอร์มใบสมัคร

ลิงค์เพิ่มเติม

Best Vieweb In:

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-353226-7
โทรสาร 045-353227