รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการรายบุคคล สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

ตามประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับลงวันที่ 5 ตุลาคม 2563 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการรายบุคคลสังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร นั้น
บัดนี้ การสอบคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จสิ้น ในวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ดังเอกสารแนบ

ให้ผู้สอบได้ลำดับที่ 1 รายงานตัวและเข้าปฏิบัติงานในวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น. ณ งานบริหารงานบุคคล สำนักงานเลขานุการ อาคารปฏิบัติการรวมคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น 3 หากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์

--------------------------------------------

ประกาศ โดย นางมะลิวัลย์ เผิ่งจันดา
งานบุคคล โทร 045-353-226

ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1

ลิงค์เพิ่มเติม

Best Vieweb In:

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-353226-7
โทรสาร 045-353227