คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการรายบุคคล
สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
(ฉบับประกาศ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563)

 

          ตามประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการรายบุคคลสังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ นั้น

          บัดนี้ การสอบคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จสิ้น ในวันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ดังนี้

หมายเลขประจำตัว

ชื่อ-สกุล

สอบได้ลำดับที่

11

นางสาวธิดารัตน์ โพธิ์ศรี

1

08

นางสาวสาวิตรี กองแก้ว

สำรองลำดับที่ 1

09

นางสาวกิติยา ทองแท่น

สำรองลำดับที่ 2

04

นางสาววัลภากร สุพงษ์

สำรองลำดับที่ 3

          ให้ผู้สอบได้ลำดับที่ 1 รายงานตัวและเข้าปฏิบัติงานในวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ งานบริหารงานบุคคล สำนักงานเลขานุการ อาคารปฏิบัติการรวมคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น 3 หากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์

----------------------------
ผู้ประกาศ นางมะลิวัลย์ เผิ่งจันดา
โทร 045-353-226

ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1

 

ลิงค์เพิ่มเติม

Best Vieweb In:

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-353226-7
โทรสาร 045-353227

Copyright © 2016 by faculty of nursing, Ubon Ratchathani University