คณะพยาบาลศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาพยาบาลศาสตร์ (จำนวน 1 อัตรา)

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์ (1 อัตรา) ฉบับลงวันที่ 10 มิถุนายน 2563

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

-ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ นางมะลิวัลย์ เผิ่งจันดา งานบุคคล สำนักงานเลขานุการ คณะพยาบาลศาสตร์ อาคารปฏิบัติการรวมคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น 3 ตั้งแต่วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 ถึง วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ (08.30-16.30 น.) 

-สมัครทางไปรษณีย์ ( EMS) โดย Download ใบสมัครจากเว็บไซต์ www.nurse.ubu.ac.th  และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐาน และเอกสารส่งถึง นางมะลิวัลย์ เผิ่งจันดา งานบุคคล สำนักงานเลขานุการ   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๑๙๐ วงเล็บ มุมซองบนขวาว่า “สมัครงาน” ภายในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563

โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศรับสมัครฯ

----------------------------

ประกาศโดย
นางมะลิวัลย์ เผิ่งจันดา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
10 มิถุนายน 2563

ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1 , ไฟล์ 2

ลิงค์เพิ่มเติม

Best Vieweb In:

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-353226-7
โทรสาร 045-353227

Copyright © 2016 by faculty of nursing, Ubon Ratchathani University