คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

          ตามประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับลงวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการรายบุคคลสังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร นั้น
          บัดนี้ การสอบคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จสิ้น ในวันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563 จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ดังนี้
 

หมายเลขประจำตัว

ชื่อ-สกุล

สอบได้ลำดับที่

07

นางสาวอาธัญญา พวงผะกา

1

05

นางสาวอุบลวรรณ งอกศรี

สำรองลำดับที่ 1

17

นางสาวภัทรภร ผกาลา

สำรองลำดับที่ 2

 

 

          ให้ผู้สอบได้ลำดับที่ 1 รายงานตัวและเข้าปฏิบัติงานในวันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563   เวลา 08.30 น. ณ งานบริหารงานบุคคล สำนักงานเลขานุการ อาคารปฏิบัติการรวมคณะพยาบาลศาสตร์    ชั้น 3 หากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ 

 
-----------------------------------------
ผู้ประกาศ นางมะลิวัลย์ เผิ่งจันดา
โทร 045-353226

ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1

 

ลิงค์เพิ่มเติม

Best Vieweb In:

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-353226-7
โทรสาร 045-353227

Copyright © 2016 by faculty of nursing, Ubon Ratchathani University