คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (ตั้งแต่บัดนี้)

          คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยกำหนดระยะเวลารับสมัคร ดังนี้

ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานผ่านช่องทางดังนี้
1. ผ่านทาง e-mail : maliwan.j@ubu.ac.th โดยระบุชื่อเรื่องว่า “ชื่อ- สกุล ของท่าน ตามด้วย ขอส่งใบ
   สมัครงาน ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร” ตั้งแต่บัดนี้ – วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา
   16.30 น. 
2. ผ่านทางไปรษณีย์ โดยวงเล็บมุมขวาบนซองว่า “ชื่อ- สกุล ของท่าน ตามด้วย ขอ ส่งใบสมัครงาน
    ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร” ส่งมาที่ นางมะลิวัลย์ เผิ่งจันดา เจ้าหน้าที่ บริหารงานทั่วไป งานบริหาร
    บุคคล สำนักงานเลขานุการ คณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น 3  อาคารปฏิบัติการรวมคณะพยาบาลศาสตร์
    ตั้งแต่บัดนี้ – วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.30 น. 
 
>> ดาวโหลดใบสมัครงาน
 
ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติม ตามประกาศรับสมัครฯ ที่แนบมาพร้อมนี้
 
-----------------------
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
นางมะลิวัลยื เผิง่จันดา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(งานบุคคล) โทร 045-353-226

ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1 , ไฟล์ 2
 

ลิงค์เพิ่มเติม

Best Vieweb In:

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-353226-7
โทรสาร 045-353227

Copyright © 2016 by faculty of nursing, Ubon Ratchathani University