ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติและมีสิทธิเข้ารับการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด รุ่นที่ 3 (หลักสูตร 4 เดือน) ประจำปี 2562

          ตามที่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ประกาศรับสมัครพยาบาลวิชาชีพเข้าเพื่อเข้าอบรมในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด รุ่นที่ 3 ประจำปี 2563 โดยหลักสูตรดังกล่าวได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 นั้น  

          บัดนี้ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดำเนินการปิดรับสมัครเมื่อ วันที่ 6 มกราคม 2563 ทั้งนี้ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง  สาขาการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด รุ่นที่ 3 ประจำปี 2563 จำนวน 41 คน ดังนี้

ลำดับ

ชื่อ – สกุล

1

นางสาวปิยวรรณ สารเลา

2

นางขนิษฐา เหล็กงาม

3

นางสาวจันทจร ที่ภักดี

4

นายอภิชิต แสงปราชญ์

5

นางสาวณภัค เกิดลับกวินภัค

6

นางสาวบุณฑริก ภูศรีฤทธิ์

7

นางสาวรสสุคนธ์ หมอกไชย

8

นางสาวภิงค์พร ภูผาหลวง

9

นางสาวดารณี ทองประเสริฐ

10

นางวิไลรัตน์ บุญนำ

11

นางสาวโสภา ถวิล

12

นางสาวรสสุคนธ์ แก้วสิงห์

13

นางสาวจีรนันท์ ศรีสมรส

14

นางลัดดาวัลย์ พรมเพ็ญ

15

นางสายสุนีย์ อุ้ยหา

16

นายฤทธิ์ วงศ์ละคร

17

นางสาวรพีภัทร ศรีชมภู

18

นางสาวนลิสา ศรีบัณฑิตย์

19

นางสาวนภาภรณ์ เสโส

20

นางสาวน้ำผึ้ง แก้วรุ่งเรือง

21

นางสาวสุวิภา สุริเตอร์

22

นางสาวกนกวรรณ จันทรดี

23

นางสาวพิมพ์ชนก คิดดี

24

นางสาวน้ำผึ้ง ศรีวิเศษ

25

นางชุลีพร บุญราช

26

นายฤทธิเดช เพิ่มขึ้น

27

นางสุพัตรา กางนนท์

28

นายอรรถพล แสงจันทร์

29

นายสุรชัย ชาจันดา

30

นางสาวนภัทรพันธ์ กงแก้ว

31

นางวิรงรัตน์  อาจหาญ

32

นางดวงฤทัย วงเวียน

33

นางสาวดารุณี บุญปก

34

นางกัญญาพร พรมดอน

35

นางสาวจันทิมา สีดำ

36

นายสมพงษ์ ทรงพิมพ์

37

นางสาวพรทิพย์ ชาทอง

38

นางนฤมล ภูคำศักดิ์

39

นางสาวชฎาภา วงศ์จำปา

40

นางพจน์ มนตรี

41

นางกรรณิกา ดวงแก้ว

 

ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมในหลักสูตรดังกล่าว มารายงานตัวเพื่อรับฟังคำชี้แจงจากคณะกรรมการฯ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในวันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

ลิงค์เพิ่มเติม

Best Vieweb In:

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-353226-7
โทรสาร 045-353227

Copyright © 2016 by faculty of nursing, Ubon Ratchathani University