ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ (26 ส.ค.62)

          ตามประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาพยาบาลศาสตร์ จำนวน 5 อัตรา ความละเอียดทราบแล้วนั้น

          บัดนี้ คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ดำเนินการปิดรับสมัคร เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ทั้งนี้ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ ดังนี้

1.รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

 

เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
01 นายก้องกฤษฎากรณ์ ชนแดง  
02 นางสาวรพีพรรณ สารสมัคร  
03 นางสาวธีรนุช ยินดีสุข  
04 นางสาวภัชภิชา อรัญสาร  
05 นางสาวเบญจมาภรณ์ เวชการ  
06 นางสาวณัฐธิดา ปัญญาธนคุณ  
07 นางสาวธมกร เธียรภูริเดช  
08 นางสาวสมลักษณ์ เทพสุริยานนท์  

2. วัน เวลา และสถานที่ในการสอบคัดเลือก สอบในวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 ณ อาคารปฏิบัติการรวมคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี  

3. วิธีการสอบคัดเลือก

3.1 ทดสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ทดสอบสอน) ให้ผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกบันทึกข้อมูลที่จะทดสอบสอนลงในแผ่น  CD หรือ Handy Drive พร้อมแผนการสอน จำนวน ๑ ชุด และทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) 100 คะแนน ในวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. ณ อาคารปฏิบัติการรวมคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

3.2 ทดสอบความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ โดยเน้นการฟัง การพูด การอ่าน และ การเขียน 100 คะแนน ในวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 ณ อาคารปฏิบัติการรวมคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

- ตั้งแต่เวลา 13.00 - 14.00 น. สอบข้อเขียน 

- ตั้งแต่เวลา 14.00 - 16.30 น. สอบสัมภาษณ์

4. กำหนดการประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ในวันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 ณ เว็บไซต์ www.ubu.ac.th  และ  www.nurse.ubu.ac.th  หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.045-353227 

(นางมะลิวัลย์ เผิ่งจันดา งานบุคคล)

ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1

-----------------------------------------

ประกาศโดย นางมะลิวัลย์ เผิ่งจันดา

26 สิงหาคม 2562

ลิงค์เพิ่มเติม

Best Vieweb In:

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-353226-7
โทรสาร 045-353227

Copyright © 2016 by faculty of nursing, Ubon Ratchathani University