คณะพยาบาลศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาพยาบาลศาสตร์ (5 อัตรา)

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้

ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ (5อัตรา)

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

-ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารบุคคล สำนักงานเลขานุการ        

คณะพยาบาลศาสตร์ อาคารปฏิบัติการรวมคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น 3  ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ 

- สมัครทางไปรษณีย์ ( EMS) โดย Download ใบสมัครจากเว็บไซต์ www.nurse.ubu.ac.th  และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐาน และเอกสารส่งถึง นางสาวมะลิวัลย์ จันทวรีย์ งานบริหารบุคคล สำนักงานเลขานุการ คณะพยาบาลศาสตร์   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๑๙๐ วงเล็บ มุมซองว่า “สมัครงาน” ภายในวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562

รายละเอียดคุณสมบัติ และอื่นๆสามารถศึกษาได้จากประกาศฯที่แนบมาพร้อมนี้

----------------------------

นางมะลิวัลย์ เผิ่งจันดา

งานบุคคล คณะพยาบาลศาสตร์

โทร 045-353-227

ภายใน 6000

ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1 , ไฟล์ 2 , ไฟล์ 3
 

ลิงค์เพิ่มเติม

Best Vieweb In:

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-353226-7
โทรสาร 045-353227

Copyright © 2016 by faculty of nursing, Ubon Ratchathani University