ด้านการคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษา

แนวปฏิบัติด้านการคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษา เพื่อป้องกันการทุจริต คณะพยาบาลศาสตร์
1. ประกาศคุณสมบัติของผู้รับทุน และเกณฑ์การพิจารณาให้นักศึกษาทราบ ผ่านช่องทางต่างๆของคณะ
2. มีเกณฑ์การสัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา 

3. ดำเนินการทบทวนองค์ประกอบและหลักเกณฑ์การจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาระดับคณะ ให้ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
    >> เอกสารแนบ 1  เอกสารแนบ 2
 
4. ดำเนินการการเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูลทุนการศึกษาในเว็บไซต์หลักของคณะ 
5. คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุน มีหนังสือยืนยันการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน >> เอกสารแนบ
 

ลิงค์เพิ่มเติม

Best Vieweb In:

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-353226-7
โทรสาร 045-353227