ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

แนวปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อป้องกันการทุจริต คณะพยาบาลศาสตร์
 
1. มีการรับรองตนเองว่าไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน หากผลปรากฎว่าตนเองมีผลประโยชน์ทับซ้อนต้องลาออกจากการเป็นกรรมการฯ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อครั้งนั้นๆ >> เอกสารแนบ
2. จัดทำคู่มือปฏิบัติงานเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบและมีมาตรฐานเดียวกัน   >> เอกสารแนบ
3. มีการสร้างความรู้และความเข้าใจ ให้คำปรึกษาและคำแนะนำที่ถูกต้องเกี่ยวกับระเบียบการเงิน พัสดุ และการจัดซื้อจัดจ้าง  >> เอกสารแนบ

ลิงค์เพิ่มเติม

Best Vieweb In:

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-353226-7
โทรสาร 045-353227