การสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

แนวปฏิบัติในการป้องกันการทุจริต ด้านการสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

1. คณะกรรมการสอบแข่งขันบุคคล จะต้องดำเนินการรับรองตนเองว่าไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน หากผลปรากฎว่าตนเองมีผลประโยชน์ทับซ้อนต้องลาออกจากการเป็นกรรมการฯ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

     >> ในการดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย คณะกรรมการ และอนุกรรมการสอบแข่งขันบุคคลจะต้องดำเนินการรับรองตนเองว่าไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนฯ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด รวมทั้ง คณะฯ ดำเนินการแจ้งแนวปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเรื่องมาตรฐานจริยธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน แก่คณะกรรมการ หรืออนุกรรมการ และผู้เกี่ยวข้องรับทราบ และปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  เอกสารประกอบ

2. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อให้มีการดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบและมีมาตรฐานเดียวกัน

    >> คณะฯ ดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยได้จัดทำเป็นขั้นตอนการปฏิบัติงาน การสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เอกสารประกอบ

3. ดำเนินการตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกำหนด ตั้งแต่การขออนุมัติเปิดสอบ การประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก/สอบแข่งขัน การตรวจสอบคุณสมบัติ การดำเนินการสอบ การประกาศผลการสอบ การขออนุมัติจ้าง เป็นต้น

    >> คณะฯ ดำเนินการตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกำหนดตั้งแต่การขออนุมัติเปิดสอบ การประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก/สอบแข่งขัน การตรวจสอบคุณสมบัติ การดำเนินการสอบ การประกาศผลการสอบ รวมถึงการขออนุมัติจ้าง โดยดำเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเงื่อนไขการสอบแข่งขันหรือคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555  เอกสารประกอบ

ลิงค์เพิ่มเติม

Best Vieweb In:

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-353226-7
โทรสาร 045-353227