เชิญบุคลากร ผู้สนใจเข้าร่วมอบรม ประชุมวิชาการต่างๆ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1. ตามหนังสือที่ ศธ 6393(7.18.1)/036 ลงวันที่ 14 มกราคม 2559 ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญบุคลากรสังกัดเข้ารับการอบรม ซึ่งมีจำนวทั้งสิ้น 4 หลักสูตร ตามเอกสารแนบ
2. ตามหนังสือที่ สพท 270/2559 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2559 เครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าประชุมวิชาการความสำเร็จในการควบคุมยาสูขโดยพยาบาล ครั้งที่ 10 เรื่อง แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ : บาทบาทพยาบาลกับพัฒนาการควบคุมยาสูบ และส่งผลงานโปสเตอร์วิชาการ ตามเอกสารแนบ
3. ตามหนังสือที่ สธ 0806/ว1439 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2559 กรมสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 15 และการประชุมวิชาการสถขภาพจิตและจิตเวช ครั้งที่ 13 ประจำปี 2559 ตามเอกสารแนบ รายละเอียดแนบ 1 | รายละเอียดแนบ 2 | รายละเอียดแนบ 3
| รายละเอียดเพิ่มเติม

ลิงค์เพิ่มเติม

Best Vieweb In:

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-353226-7
โทรสาร 045-353227