ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื่อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

ประกาศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื่อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e - bidding) รายละเอียดเอกสารแนบ

ประกาศคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อรับอนุญาตบริหารจัดการพื้นที่จำหน่ายอาหาร เครื่องดื่มและสินค้าทั่วไป

ด้วยสำนักทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความประสงค์จะคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อรับอนุญาตบริหารจัดการพื้นที่จำหน่ายอาหาร เครื่องดื่มและสินค้าทั่วไป ในงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 21 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 6 - 7 กรกฎาคม 2560 รายละเอียดเเนบ

รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำหรับนักศึกษาโควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษและกลุ่มโควตาส่งเสริมผู้มีคุณธรรมจริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องการรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  สำหรับนักศึกษาโควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษและกลุ่มโควตาส่งเสริมผู้มีคุณธรรมจริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม  ประจำปีการศึกษา  2560ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ประกาศจัดสรรทุนการศึกษาให้กับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีระดับปริญญาตรี  สำหรับนักศึกษาโควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษและกลุ่มโควตาส่งเสริมผู้มีคุณธรรมจริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม  ประจำปีการศึกษา  2560  เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถและมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีได้รับทุนการศึกษ

แจ้งผลรับรองคุณวุฒิของสำนักงาน ก.ศ.ค.

ประกาศรายชื่อคุณวุฒิมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ก.ค.ศ. รับรองเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอันธยาศัย สถาบันการพลศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และสถาบันวิทยาลัยชุมชน ดังเอกสารแนบ

หน้า

ลิงค์เพิ่มเติม

Best Vieweb In:

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-353226-7
โทรสาร 045-353227